Kde nás nájdete

O nás

Centrálny koordinačný orgán zriadil v rámci projektu podporeného operačným programom Technická pomoc 2014 – 2020 Integrovanú sieť Informačno-poradenských centier. Informačno-poradenské centrá (IPC) územne pokrývajú oblasť jednotlivých samosprávnych krajov. S ohľadom na blízkosť centrálnych inštitúcií/ústredných orgánov štátnej správy priamo v Bratislave, v úvodnej fáze sa nepočíta s lokalizáciou IPC v Bratislavskom samosprávnom kraji. Gestorom a koordinátorom projektu je Centrálny koordinačný orgán, ktorý je jednou zo sekcií Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Ciele

Informovanosť
zabezpečenie efektívneho informovania a komunikácie o európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) v regiónoch
Podpora
systematické poskytovanie aktuálnych a komplexných informácií o možnostiach čerpania pomoci EŠIF
Poradenstvo
zabezpečenie podpory a odborného poradenstva pre potenciálnych žiadateľov, žiadateľov a prijímateľov
Implementácia
plynulejšia implementácia a čerpanie EŠIF s čo najnižšími neoprávnenými výdavkami

Činnosť

IPC zabezpečujú bezplatné poradenstvo a pomoc žiadateľom o NFP a prijímateľom NFP v oblasti prípravy a predloženia žiadostí o NFP, implementácie projektu a verejného obstarávania.

IPC sú k dispozícii minimálne 40 hodín týždenne, počas ktorých poskytujú osobné, telefonické a e-mailové konzultácie. Rozosielajú pravidelný mailing s informáciami podľa oblastí záujmu na základe databázy záujemcov o EŠIF.  Spolupracujú pri príprave a organizácii informačných aktivít, seminárov a školení, vykonávajú prieskumy v súvislosti s fondmi EÚ na území kraja, prípadne vykonávajú ďalšie informačné aktivity.

Financovanie

  Integrovaná sieť IPC je podporovaná z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020. Do projektu sa zriaďovatelia IPC zapojili ako partneri žiadateľa o NFP. Oprávneným žiadateľom je Centrálny koordinačný orgán.

Napíšte nám

Do predmetu správy prosím uveďte kraj SR, v ktorom pôsobí Vaša organizácia